Classis Den Haag

Classicale vergadering ’s Gravenhage I
Classicale vergadering ’s Gravenhage II

Algemene gegevens

Bezoek adres
Sportlaan 1046
2566 NH Den Haag

Post adres
Sportlaan 1046
2566 NH Den Haag

E-mail

Website
www.classisgravenhage.nl

KvK nummer
Onbekend

RSIN nummer
Classis Gr. I: 824105990
Classis Gr. II: 824106027

De classis “Gravenhage I en de classis Gravenhage II functioneren sinds 2004 als een gezamenlijk classes ‘Gravenhage. De onderstaande gegevens hebben derhalve betrekking op beide classes.  

De Classis ‘s Gravenhage is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten.  In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 20, lid 1 gezegd: “De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes”.

De Classis ’s Gravenhage is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 13 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis ‘s Gravenhage

 
Doelstelling / Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De classis is een overlegorgaan voor alle gemeenten die tot de classis behoren als het hen toegewezen regionaal orgaan. De classis 's Gravenhage is een zogenaamde gecombineerde classis, bestaande uit 's Gravenhage 1 = de kerkelijke gemeentes binnen de stad Den Haag, en 's Gravenhage 2 = de randgemeenten, te weten Rijswijk, Scheveningen, Voorburg en Leidschendam (het burgerlijk bij Den Haag horende Leidschenveen hoort bij de Protestantse Gemeente te Leidschendam)

De classis komt vier maal per jaar bijeen, en bespreekt dan actuele zaken die van belang zijn voor het werk van de aangesloten gemeenten. Afgevaardigd naar de Classicale Vergadering (CV) zijn ambtsdragers uit alle aangesloten (wijk) gemeenten, met een dusdanige verdeling dat alle ambten aanwezig zijn.

Voor de lopende zaken wordt ieder jaar vanuit de Classicale vergadering een Breed Moderamen (BM) gekozen, dat bestaat uit een voorzitter en vicevoorzitter (2 predikanten), twee scriba’s (2 ouderlingen), en 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 diakenen. Als adviseurs zijn aan het Breed Moderamen de gemeenteadviseur, de Regionaal Adviseur voor de Classicale Vergaderingen (RACV) en een vertegenwoordiger van STEK verbonden. Het Breed Moderamen bereidt de vergaderingen van de Classicale Vergadering voor, en houdt zich bezig met diverse zaken, zoals benoemingen, predikantswisselingen, toezicht op de permanente Educatie voor predikanten, als ook met kerkrechtelijke kwesties. Daartoe heeft zij ook een goed contact met de commissie voor de visitatie.

Het BM legt verantwoording af aan de CV en krijgt het vertrouwen om lopende zaken te behandelen
 
Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 
Beloningsbeleid

In de regel zijn aan de classis geen medewerkers verbonden die hun rechtspositie aan de classis ontlenen. De beloning van predikanten die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De beloning van overige medewerkers die in een voorkomend geval rechtspositioneel in loondienst zijn van de classis, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van classicale vergaderingen, brede moderamina, werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, en classicale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de classis. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 
Bestuur

Het bestuur van de classis is de classicale vergadering. In ordinantie 4, artikel, 14 lid 1 wordt de samenstelling van de classicale vergadering als volgt omschreven: “De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden.”

Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt jaarlijks uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. In ordinantie 4, artikel 16, lid 5 is ten aanzien van de samenstelling van het breed moderamen het volgende bepaald: “Het breed moderamen wordt zo samengesteld dat tenminste twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van het breed moderamen deel uitmaken.”

Voor zowel de classicale vergadering als haar breed moderamen geldt volgens ordinantie 4, artikel 5, lid 4 dat zij rechtsgeldige besluiten kunnen nemen als ten minste de helft van het voor het voor hen vastgestelde leden (het quorum) aanwezig is.

De classicale vergadering is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Ten aanzien van de financiën van de classis is in ordinantie 11, artikel 11, lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaald dat de classicale vergadering bevoegd is:

“de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen, van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschappen van predikanten om te slaan over de tot de classis behorende gemeenten.”

Elke classicale vergadering ontvangt jaarlijks uit de algemene middelen van de Protestantse Kerk in Nederland een bedrag van €1500 als tegemoetkoming in de vergader- en administratiekosten.

In ordinantie 11, artikel 14, lid 1 van kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken ten aanzien van de financiën van de classicale vergadering alleen dan van toepassing is wanneer de classis andere inkomsten en uitgaven heeft dan die in verband met vergader- en administratiekosten.

 
Activiteitenverslag

In ordinantie 4, artikel 15, lid 1 is bepaald dat de classicale vergadering o.a. tot taak heeft:

  • het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen
  • het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten
  • het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar
  • het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen en het advies en hulp bieden aan de kerkenraden
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis

Klik hier om het verslag Europa te downloaden

In 2014 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

De classes ’s-Gravenhage kwamen in 2014 vier keer bijeen, op 20 februari in de Oude Kerk te Voorburg, op 22 mei in de Abdijkerk te Loosduinen, op 25 september in de Nieuwe Badkapel te Scheveningen en op 20 november in de Dorpskerk te Leidschendam. Het breed moderamen vergaderde eveneens vier keer, steeds enkele weken voor de classisvergadering.
Het breed moderamen verleende in 2014 vrijstelling van werkzaamheden aan en wijkpredikant en verzocht het Generaal College voor de ambtsontheffing een oordeel te geven over de vraag of deze predikant zijn gemeente  nog met stichting kan dienen (ordinantie 3-20). Dit als sluitstuk van een buitengewone visitatie aan de betrokken wijkgemeente.
Het breed moderamen  uitte zijn betrokkenheid bij het jeugd- en jongerenwerk van Stek onder meer  in deelname aan de jaarlijkse Beraadsdag. Zowel in de vergaderingen van het breed moderamen als van de classis is geregeld aandacht besteed aan de voortgang het jeugd- en jongerenwerk. De aanwezigheid van een afgevaardigde van Stek is daarbij waardevol .
In de verschillende classisvergaderingen is kennis gemaakt met nieuw bevestigde predikanten uit Voorburg,  Loosduinen, Scheveningen en Rijswijk.
Het breed moderamen beoordeelde een aantal door predikanten ingediende plannen in het kader van de permanente educatie. Een enkele plan behoefde nog bijstelling, uiteindelijk zijn alle ingediende plannen goedgekeurd. In het verslagjaar zijn alle predikanten gerappeleerd die nog geen scholingsplan voor permanente educatie hebben ingediend.
Het breed moderamen heeft overlegd met de visitatiecommissie van de classes ’s-Gravenhage 1 en 2. Daarbij zijn onder de consequenties besproken die de herstructurering binnen de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage, maar ook binnen andere gemeenten uit de classis, heeft voor het visitatiewerk en het schema van te houden visitaties. Afgesproken is dat er de voortaan meer contact zal zijn tussen de visitatoren en het breed moderamen.
Het project in oprichting Haagse Hoed had aanvankelijk te kampen met tegenslag. De samenwerkingsgesprekken met De Boskant, Kloosterkerk en Jacobus-parochie waren stopgezet. In de loop van 2014 ontstond toch weer perspectief is. Alle partners stelden vast dat men geestelijk op één lijn zit  en hebben de voorbereiding van de eerste bijeenkomsten weer opgepakt.
De classis heeft zich beraden op functioneren en werkwijze van de classicale vergadering. Daarbij zijn verschillende voorstellen gedaan om de betrokkenheid vanuit de (wijk-)gemeenten te vergroten. Besloten is dat voortaan in elke classisvergadering een verdiepings-thema geagendeerd zal worden waarvoor ook anderen dan alleen de afgevaardigden worden uitgenodigd.  Alle andere  ingebrachte punten zijn doorgegeven aan een werkgroepje dat voorstellen voor verbetering gaat formuleren.
In de classicale vergadering van november is het onderwerp ‘liturgie’  besproken. Veel gemeentes besteden aandacht aan de vormgeving van de dienst: de liturgie. Die vormgeving is voortdurend  in beweging. In een uitvoerige gedachtewisseling besprak de vergadering verschillende onderdelen van de liturgie , werden ervaringen uitgewisseld en ook de ervaringen met het nieuwe Liedboek gedeeld
 
Financiële verantwoording

 

jaarrekening 2016

jaarrekening classis 2015

jaarrekening classis brief 2015

 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classicale vergadering vertoont een grote mate van continuïteit: de classicale vergadering komt 3 à 4 maal per jaar bij elkaar, haar breed moderamen vergadert 4 tot 6 maal per jaar, de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers komen eveneens 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar. Eventuele classicale commissies ontplooien activiteiten conform de opdracht die hen door de classicale vergadering is verstrekt.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

BATEN begroting begroting rekening-1
  2017 2016 2015
Bijdrage algemene middelen      
Bijdragen gemeenten - 59.300 56.800
Overige inkomsten 3.500 3.500 3.264
Totaal (a) € 3.500 62.800 60.064
       
LASTEN      
Vergaderkosten classicale vergadering 4.000 4.000 2.027
Vergaderkosten breed moderamen CV      
Kosten werkgemeenschappen      
Kosten classicale commissies      
Kosten bijdrage STEK inz. missionair werk - 14.900 14.900
Kosten bijdragen STEK inz. jeugdwerk 12.000 46.900 46.900
Onvoorzien      
Totaal (b) € 16.000   63.827
       
RESULTAAT (a-b) € -12.500    

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Kerkgenootschappen ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.

In de regel zijn de inkomsten van de classis bedoeld ter bestrijding van de onkosten van vergaderingen en bijeenkomsten die voortvloeien uit de kerkordelijk geformuleerde taak van de classicale vergadering en het in het verlengde hiervan door haarzelf vastgestelde beleidsplan.

De lasten van de classis beperken zich in de regel tot vergader- en administratiekosten.

Wanneer de classis andere inkomsten en uitgaven heeft dan die welke verband houden met vergader- en administratiekosten is een nadere toelichting vereist.